Аудиторське обслуговування

Аудиторські послуги в Києві

Послуги аудиту полягають в тому, щоб перевірити, наскільки бухгалтерська звітність, первинні документи, облік товарно-матеріальних цінностей і будь-яка інша інформація про господарську та фінансову діяльність підприємства відповідають чинному законодавству, а також оцінити, наскільки сповнені і достовірні використовувані на підприємстві форми і методи обліку.

Види аудиторських послуг, які надає наша компанія:

1. Обов’язковий аудит

Здійснення даного виду аудиту в окремих випадках передбачено чинним законодавством для деяких категорій підприємств. Ст. 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» містить норму про проведення обов’язкового аудиту для таких суб’єктів, як:

 • Установи, які здійснюють торгівлю цінними паперами (без урахування операції c власними корпоративними правами) або залучають кошти громадян: банки та небанківські установи фінансового сектора, акціонерні товариства відкритого типу, підприємства-емітенти облігацій, страхові компанії, біржі, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки. Аудит спрямований на підтвердження повноти і достовірності фінансової звітності.
 • Підприємства, які ліквідуються і річний господарський оборот яких при цьому становить не менше 250 неоподатковуваних мінімумів. Аудит підприємства проводиться для перевірки ліквідаційного балансу, його повноти та достовірності.
 • Комерційні банки. Об’єкт аудиторської перевірки – надані Нацбанку України балансові дані юридичних осіб, які є їхніми акціонерами (учасниками), щодо наявності у них власних коштів, які відповідно до установчих документів повинні бути внесені в статутний фонд даних банків. Також при створенні комерційних банків проводиться обов’язковий аудит фінансового стану юридичних осіб, які виступають засновниками з об’ємом своєї участі не менше 5 (п’яти) відсотків від оголошеного статутного фонду банку.

Обов’язковий аудит підприємства проводиться для того, щоб:

 • отримати офіційне підтвердження достовірності бухгалтерської звітності;
 • виявити помилки, які можуть мати місце на підприємстві при веденні бухгалтерського і податкового обліку;
 • визначити перешкоди для успішного розвитку діяльності підприємства і виробити рекомендації щодо їх усунення.

Опис послуг

В ході обов’язкової аудиторської перевірки кваліфіковані фахівці надають такі послуги аудиту для підприємств Києва та Київської області:

 • Перевірка первинних бухгалтерських та фінансових документів, а також операцій, здійснених у відповідності з такими документами;
 • Висновок про те, наскільки правильно дані операції відображаються в бухгалтерському та податковому обліках з точки зору нормативних вимог;
 • Рекомендації щодо усунення виявлених помилок і неточностей.
 • Консультації по бухгалтерському і податковому обліку, питань оподаткування, оптимізації різних видів обліку та звітності.

Документи, які надаються за результатами перевірки:

 • Аудиторський висновок – документ, який висловлює думку аудиторів про якість бухгалтерської та фінансової звітності на підприємстві.
 • Аудиторський звіт – докладний документ, в якому містяться конкретні рекомендації аудиторів в частині поліпшення всіх видів обліку і звітності, підвищення ефективності роботи підприємства, усунення помилок і інші аудиторські висновки, зроблені в ході перевірки.

Договір на аудиторське обслуговування, який ми укладаємо з нашими клієнтами, може включати проведення обов’язкового аудиту підприємства. Для наших замовників обов’язковий аудит в Києві може проводитися в рамках аудиторського обслуговування з наданням висновку за результатами перевірки річної звітності.

2. Добровільний аудит за ініціативою клієнта

В аудиторські послуги, які надає наша компанія, також входить проведення добровільного аудиту. Якщо аудиторська перевірка не передбачена в установленому законом порядку, її можна провести з ініціативи зацікавленої сторони – акціонерів і власників підприємства, що відноситься до будь-якій формі власності. В такому випадку аудит буде вирішувати наступні завдання:

 • Виявлення порушень в обороті документів і обліку товарно-матеріальних цінностей, які можуть спричинити за собою штрафні санкції.
 • Інвентаризація статей балансу підприємства.
 • Зниження господарських, фінансових, податкових та облікових ризиків власників підприємства (внутрішній аудит).
 • Перевірка обліку, розрахунків і коректності фінансової звітності.

 

Послуги аудиту за ініціативою замовника можуть надаватися в цілому по компанії, а також по її окремих підрозділах. При цьому використовується індивідуальний підхід до кожного замовника. Проводиться комплексний аналіз діючої системи обліку і документообігу, надаються консультації з питань поліпшення різних видів обліку, звітності та оподаткування, а також даються різні рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Результатом такої перевірки є:

 • Докладний звіт з висновками та рекомендаціями;
 • Аудиторський висновок.

3. Тематичний аудит

Даний вид внутрішнього аудиту підприємства спрямований на перевірку лише тих аспектів його діяльності, які були визначені замовником. У число завдань входить аналіз первинної документації – наскільки правильно вона відображає господарські операції і чи відповідає вимогам законодавства, а також її подальшого відображення в бухгалтерських записах і облікових регістрах. Методи проведення тематичного аудиту включають суцільну або вибіркову перевірку.

Доступ до звіту про результати такої аудиторської перевірки може бути закритий для зовнішніх користувачів фінансової звітності, оскільки замовник має право розцінювати його як комерційну таємницю.

Серед прикладів послуг такого роду:

 • аудит статутного фонду;
 • аудит розрахунків з підзвітними особами;
 • аудит дебіторських і кредиторських заборгованостей (за винятком розрахунків з бюджетом);
 • аудит основних фондів і амортизації;
 • аудит операцій по рахунках підприємства в національній валюті;
 • аудит касових операцій;
 • аудит розрахунків заробітної плати.

4. Операційна перевірка (узгоджені процедури)

Дані процедури узгоджуються з замовником і спрямовані на вивчення окремих питань, що становлять для нього інтерес.

Проведення аудиту підприємства в такому випадку буде включати:

 • Перевірку різних аспектів і статей бухгалтерського обліку – власного капіталу, основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів, інвестицій і інше.
 • Аналіз інформації, що характеризує різні операції даного підприємства і порядок їх відображення в документах, – фондові, комерційні, касові операції, операції з валютними цінностями, організація готівкового обігу і інше.
 • Перевірку розрахунків з бюджетом – повнота і своєчасність сплати податків, правильність ведення податкового обліку, розрахунку податків, зборів, платежів, враховуючи законодавчо встановлені зобов’язання і пільги.

5. Податковий аудит

Даний вид аудиту є окремим напрямком в послугах, що надаються. Він полягає в перевірці правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві, сплати податків і зборів, в тому числі і в позабюджетні фонди. Податковий аудит передбачає підготовку підприємства до будь-яких можливих перевірок податкових органів і розробку системи заходів щодо його захисту від податкових санкцій.

Податковий аудит поширюється на весь період, що підлягає перевірці, і включає в себе:

 • аналіз застосовуваної системи оподаткування;
 • виділення основних факторів, що впливають на формування податкових платежів;
 • перевірку методики обчислення податків;
 • попередній розрахунок податкових показників;
 • підтвердження правильності розрахунків і сплати податків, а також інших зборів до бюджету і в позабюджетні фонди;
 • усунення помилок у веденні податкового обліку та складанні звітності;
 • надання замовнику необхідної інформації для оптимізації оподаткування і мінімізації податкових виплат.

В результаті проведення податкового аудиту з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності даного підприємства замовник може оцінити:

 • правильність визначення бази оподаткування;
 • правомірність і можливість застосування податкових пільг;
 • правильність розрахунку податкових зобов’язань;
 • можливості поліпшення існуючої системи оподаткування.

Для проведення податкового аудиту необхідно укласти договір на надання відповідних послуг, в якому чітко позначити питання, за якими потрібно отримати кваліфікований висновок аудиторів.

Наслідком виконання такого договору є наступні документи:

 • Докладний звіт за результатами податкового аудиту.
 • Аудиторський висновок.
Переваги, які отримує замовник аудиторських послуг, які надає наша компанія

Незалежний аудиторський висновок – підтвердження правильності обліку та звітності підприємства замовника. Це істотно спрощує взаємини з податковими органами та іншими державними установами, банками, митницею. Рекомендації аудиторів, отримані в результаті перевірки, допоможуть замовнику вести свій бізнес більш безпечно і ефективно, поліпшити всі види обліку, оптимізувати оподаткування підприємства та управління ним, зайняти більш вигідну позицію на ринку.

Аудиторський висновок є офіційним документом, який призначений для користувачів фінансової та бухгалтерської звітності. Він включає в себе:

 • перелік помилок, виявлених в бухгалтерському та податковому обліку;
 • рекомендації щодо усунення таких помилок;
 • висновок про достовірність фінансової звітності підприємства.

Пропозиція нашої компанії також включає повне аудиторське обслуговування. За бажанням замовника воно може передбачати одноразові, щомісячні, квартальні, піврічні та річні аудиторські перевірки з видачею висновків. Даний вид обслуговування зручний і вигідний компаніям, специфіка роботи яких передбачає необхідність регулярного проведення аудиторських перевірок підприємства. Переваги такого обслуговування:

 • рівномірність розподілу роботи аудиторів протягом року;
 • регулярність складання звітів після кожного етапу аудиту;
 • оперативне виправлення виявлених недоліків;
 • поетапна оплата послуг, що надаються;
 • постійний контроль кваліфікованими фахівцями звітності та оподаткування;
 • тісний контакт аудитора і бухгалтера, в результаті чого забезпечується швидке виправлення виявлених помилок і запобігання санкцій податкових органів.

Внутрішній аудит підприємства – надійний засіб підвищення ефективності, надійності і керованості Вашого бізнесу.

Наш офіс
Залиште Вашу заявку